.

.

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การชี้แจงแนวทางการเสนอของบประมาณแผ่นดินและงบประมาณ การวิจัยเพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้กำหนดชี้แจงแนวทางการเสนอขอ
งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณมาณการวิจัยเพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ
2561 ผ่าน
ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (
NRMS) ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วันที่ 28 กันยายน 2559 โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร นำนาผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ดร.เอื้อมพร
จันทร์สองดวง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และอาจารย์เขมวิทย์ จิตตะยโศธร
อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้ มีนักวิจัยให้ความสนใจ
และเข้าร่วมเป็นอย่างดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น