.

.

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การเข้าร่วมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมกันเกรา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  อาจารย์ ดร. เอื้อมพร จันทร์สองดวง รองผู้อำนวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยนักวิจัย และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย และองค์ประกอบที่ 3 การบริการ
วิชาการ เมื่อ 19-20 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมกันเกรา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น