.

.

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานักวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนสังคมท้องถิ่น ตาม Re-Profiling ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ

        

       
        สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย อาจารย์ ดร. ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์สุภิมล บุญพอก และนางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง
ได้เข้าร่วมการประชุมการประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานักวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนสังคม
ท้องถิ่น ตาม
Re-Profiling  ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้องอุบลบุศย์ ชั้น 3 อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมป์  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อรับทราบทิศทางการขับเคลื่อนงานวิจัยท้องถิ่น

ของมหาวิทยาลัยกลุ่มราชภัฏภายหลังจากการ Re-Profiling  ภายใต้นโยบาย 4.0 ทิศทางการ
ขับเคลื่อนงานวิจัยท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือฯ มรภ.-สกว. พร้อมทั้งนำเสนอชุดโครงการ และ
วิพากษ์ กลุ่มประเด็น เกษตรและอาหารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยนำเสนอโครงการการจัดการป่า
ชุมชนเพื่อการสร้างความมั่นคงทางอาหารของชุมชนตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น