.

.

วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2560

โครงการเขียนบทความทางวิชาการ ตำรา หนังสือ เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2559 “กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนตำรา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน เพื่อขอเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”เมื่อวันที่ 20-22 มิถุนายน พ.ศ. 2559  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
จัดโครงการเขียนบทความทางวิชาการ ตำรา หนังสือ เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2559 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนตำรา หนังสือ
เอกสารประกอบการสอน เพื่อขอเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
 
การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ให้มีคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน และการ
วิจัยสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยมากขึ้น
โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์
  นาวานุเคราะห์ รองศาสตราจารย์
ดร.เพ็ญณี
  แนรอท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวัช  ศรีโภคางกุล บรรยายเกี่ยวกับปฏิบัติการเขียนตำรา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน กลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ และรัฐศาสตร์
และการฝึกปฏิบัติการเขียนตำรา หนังสือ เอกสารประกอบการสอน
แต่ละกลุ่มวิชา จัดอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวนมากกว่า 40 คน และได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์สมพร  โพธินาม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิต อุบลเลิศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้ขวัญและกำลังใจ พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ
ในครั้งนี้อีกด้วย 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น