.

.

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2560

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2560 เพื่อรับทราบการดำเนินงานตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และการดำเนินงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด” 3Rs-ประชารัฐ จังหวัดร้อยเอ็ด และพิจารณาการดำเนินงานจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมของจังหวัดร้อยเอ็ด การจัดการขยะอันตรายของชุมชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น การดำเนินโครงการร้อยเอ็ดเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่จังหวัดปลอดขยะ และการรวมกลุ่มพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริการจัดการขยะมูลฝอย (Cluster)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น