.

.

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

โครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ ณ ศูนย์เรียนรู้สังคมรีไซเคิลในชุมชน ชุมชนโพนแดง ตำบลนาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม


                เมื่อวันที่ 2
4 มีนาคม ๒๕60 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย
อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการส่งเสริมการใช้วิถีภูมิปัญญาพัฒนาความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว
และอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม ศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ  โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้นำชุมชน ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ เพื่อให้เกิดแนวคิดในการจัดการขยะชุมชน
และเพื่อรณรงค์และขยายผลสู่การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยฯ และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย
ผู้นำชุมชน ประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลเกาะแก้ว และเทศบาลตำบลท่าม่วง จำนวน 40 คน
เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ ณ ศูนย์เรียนรู้สังคมรีไซเคิลในชุมชน ชุมชนโพนแดง ตำบล
นาแก อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น