.

.

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การตรวจแปลงปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์พร้อมให้ความรู้เรื่องการดูแลต้นข้าวหอมมะลิสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ได้ดำเนินการเชิญผู้เชี่ยวชาญศาสตราจารย์ ดร. อนันต์  พลธานี ร่วมตรวจแปลงปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์พร้อมให้ความรู้เรื่องการดูแลต้นข้าวแก่เกษตรกรในเขตเทศบาลตำบลท่าม่วง เมื่อที่ 22 กันยายน 2559 ณ  ศูนย์แปลงนาสาธิตปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์เทศบาลตำบลท่าม่วง และ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อให้การปลูก และการดูแลต้นข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ที่ถูกต้อง สามารถให้ผลผลิต
ที่สูง และคุณภาพที่ดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น