.

.

วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบ NRMS ใน 4 ภูมิภาค และระบบ DRMS ใน 3 ภูมิภาค” ครั้งที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)


บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ NRMS ใน 4 ภูมิภาค
และระบบ
DRMS ใน 3 ภูมิภาคครั้งที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เมื่อวันที่ 9-10 มิถุนายน 2559
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2
C 10-11 และ ห้อง 2C 09  ชั้น 2 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ได้ปรับปรุงระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) ในส่วนของการนำเข้าข้อมูลข้อเสนอการวิจัยรูปแบบใหม่  พัฒนาระบบติดตามงบประมาณในลักษณะบูรณาการ โดยจะเปิดใช้ในการเสนอของบประมาณการวิจัยประจำปี พ.ศ. 2561 และการพัฒนาระบบการจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (Department Research Management System : DRMS) เพื่อบริหารจัดการงานวิจัยทุนรายได้ของหน่วยงาน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถใช้ระบบ NRMS และระบบ DRMS บริหารจัดการงานวิจัยที่ใช้งบประมาณจากรายได้ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น