.

.

วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2560

โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบกลไกพัฒนางานวิจัยหรือสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบกลไกพัฒนางานวิจัยหรือสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร้อยเอ็ด
เพื่อขอเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุมสู่ขวัญ โรงแรมขวัญมอ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร  นำนาผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์  

ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยมีความรู้
ความเข้าใจในกระบวนการ แนวทางการดำเนินการวิจัย จำนวนงานวิจัยงานสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนางานวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์  พลธานี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร   นำนาผล ให้เกียรติให้ความรู้การพัฒนากลไกการวิจัย การสร้างสรรค์
งานวิจัยที่สอดคล้องกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ
การจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่าง
ดีจากบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวนมากกว่า 40 คน ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ประสบการณ์และ
ร่วมกันกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการต่อไป  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น