.

.

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การจัดประกวดโครงงานและนิทรรศการในงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 17 จังหวัดร้อยเอ็ด


เมื่อวันที่ 25-28 พฤศจิกายน 255สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร  นำนาผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ สถาบัน
วิจัยและพัฒนาเข้าร่วม
การประกวดโครงงานและนิทรรศการในงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก
ครั้งที่
17 จังหวัดร้อยเอ็ด ณ บริเวณลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อำเภอ
เมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด การจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่
เกี่ยวข้องกับข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ประกอบด้วย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมการประกวดทุก
ระดับ รวมจำนวนทั้งสิ้น 13 ผลงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น