.

.

วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2560

โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้จากงานวิจัยและงานบริการวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
จัดโครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้จากงานวิจัยและงานบริการวิชาการศูนย์บริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อขอเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ณ 
ห้องประชุมสู่ขวัญ โรงแรมขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร 
นำนาผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ 
การจัด
โครงการในครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยอาวุโส และผู้สนใจสามารถใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย เพื่อพัฒนาขอตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และสามารถนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการสอน การปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ โดยวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์  พลธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร  นำนาผล ให้เกียรติให้ความรู้การพัฒนาระบบการจัดการความรู้จากงานวิจัยเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ การจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จำนวนมากกว่า 40 คน ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ประสบการณ์และสามารถนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการสอน การปฏิบัติงาน เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการได้อย่างดียิ่ง   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น