.

.

วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การเข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และ
นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการพัฒนา
ข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2559 
ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม เพื่อวิเคราะห์และจัดทำโครงการวิจัยด้านชุมชนท้องถิ่น แนวทางการเก็บข้อมูล
ด้านชุมชนท้องถิ่น วิทยากร โดย ผศ.ดร.บัญชร  แก้วส่อง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ท้องถิ่น สกว.  ทิศทางด้านการวิจัยอาหาร โดย ผศ.ดร.บัณฑิต  อินณวงศ์ และทีมวิทยากร
มีนักวิจัยเข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น