.

.

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานและระดมความเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือการพัฒนางานวิจัยสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาชุมชนสังคมท้องถิ่น ระหว่าง มรภ.-สกว.

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ได้เข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานและระดมความเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือการพัฒนางานวิจัยสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาชุมชนสังคมท้องถิ่น
ระหว่าง มรภ.-สกว. ในการประชุมครั้งนี้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานและเสวนาการพัฒนาระบบ
บริหารงานวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่เหมาะสมกับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ การพัฒนานักวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นรายภูมิภาค และแนวทางการดำเนินงาน ภายใต้ความร่วมมือ มรภ.-สกว. ระยะที่ 2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น