.

.

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การศึกษาพื้นที่เพื่อกำหนดโจทย์วิจัยและโครงการบริการวิชาการตามนโยบายพัฒนาประเทศ Thailand 4.0 ณ บ้านป่านทอง ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. อนันต์  พลธานี 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร  นำนาผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ์  อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นักวิจัย และ
เจ้าหน้าที่ ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อศึกษาและเยี่ยมชมการผลิตและการแปรรูปถั่วลิสง  ณ บ้านป่านทอง ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 ร่วมกับรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดร้อยเอ็ด พัฒนาการจังหวัด และประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อศึกษาสภาพและ
แนวทางการส่งเสริม ตามโครงการประชารัฐและตามแนวทางการพัฒนาประเทศ
Thailand 4.0
เพื่อส่งเสริมการยกระดับสินค้าท้องถิ่น และผลิตภัณฑ์
OTOP ของจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อนำผลการ
ศึกษาไปพัฒนาเป็นโจทย์วิจัยต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น