.

.

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์ข้าวหอมมะลิจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิชั้น 4 ศากลางจังหวัดร้อยเอ็ด


เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน  2559 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศากลางจังหวัดร้อยเอ็ด สถาบัน
วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา
เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์ข้าวหอมมะลิจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่
1/2559 ณ ห้องประชุม
ข้าวหอมมะลิชั้น
4 ศากลางจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อหารือสถานการณ์ทำนา การรับซื้อข้าวเปลือกฤดูกาล
ผลิตปี 2559/60 แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด/กลุ่มจังหวัดโมเดล 4.101 แนวทางการดำเนินงานแบบบูรณาการและทำบันทึกข้อตกลง
MOU การพัฒนาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ 5 จังหวัด และการจัดทำแผนงานโครงการแบบบูรณาการในรูปแบบการประสานพลังประชารัฐ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น