.

.

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การประชุมวิพากษ์ชุดโครงการวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิ่น กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (อีสานเหนือ)


อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และ
นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมการประชุมวิพากษ์ชุดโครงการวิจัยเพื่อชุมชน
ท้องถิ่นกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (อีสานเหนือ) เมื่อวันที่ 29-30 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 9 คณะครุศาสตร์ (อาคาร 23) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยแต่ละมหาวิทยาลัยได้นำเสนอผลการค้นหาโจทย์
วิจัยเชิงพื้นที่ นำเสนอแผนวิจัยชุดโครงการ และข้อเสนอโครงการวิจัย วิทยากรวิพากษ์
โดย รศ.ดร.พีรเดช  ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ รศ.สพญ.ดร.ประภาพร 
ขอไพบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายเกษตร สกว. รศ.ดร.สุจินต์ สิมารักษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรศ.ดร.วรัญญา  จีระวิพูลวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น