.

.

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การประชุมรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมประดับพลอย โรงแรมเพชรรัชต์
การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบัน
วิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วม
การประชุมรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดและหลักเกณฑ์ การจัดทำแผน
ปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ในคราวการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ แนวทางการดำเนินงาน และความก้าวหน้าของโครงการ
ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
และรับฟังการเสวนาเพื่อถอดองค์ความรู้ในการส่งเสริมการมีร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ
ต้นทาง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น