.

.

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

โครงการการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานวิจัย (Thailand Research Expo 2016) สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการเข้าร่วมโครงการจัดนิทรรศการ
และแสดงผลงานวิจัย ในงาน มหกรรมนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (
Thailand Research Expo 2015)เมื่อวันที่ 17-21 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด
วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” การจัดงานครั้งนี้ ได้รับพระมหากรุณาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานเปิดงาน การจัดนิทรรศการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ร่วมแสดงผลงานวิจัยเพื่อการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหาร ประกอบด้วย 1) การศึกษา
และถอดบทเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่นและผู้ประกอบการเกษตรกรอินทรีย์เกี่ยวกับการผลิตและการแปรรูปข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 2) การศึกษาแนวทางการพัฒนาปลาร้าเพื่อส่งเสริมการแรรูปผลิตภัณฑ์
ปลาร้าของวิสาหกิจชุมชนสู่เชิงพาณิชย์ 3)  การศึกษาปริมาณฟีนอลิกและกิจกรรมการด้านอนุมูลอิสระของพืชน้ำในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด 4) ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชที่ให้สีย้อมและ
องค์ความรู้ในการย้อมสีผ้าของชุมชนในจังหวัดร้อยเอ็ด 5) การพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเห็ด
6)การสำรวจและศึกษาศักยภาพข้าวพันธุ์พื้นเมืองเพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากข้าว 7) ผลิตภัณฑ์สำหรับผิวกายจากข้าวและน้ำมันรำข้าวไรซ์เบอร์รี่ ภายในงานนอกจากจะมีการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยแล้ว ยังมีการโชว์การทำอาหารจากผลิตภัณฑ์ปลาร้าโดยเจ้าของผลงานวิจัย และมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยให้กับผู้เข้าร่วมชมงานอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น