.

.

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การประชุมการจัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 17 จังหวัดร้อยเอ็ด


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร 
นำนาผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และนางยุพเรศน์  ประทีป ณ ถลาง
เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมการประชุมการจัดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก
ครั้งที่
17 จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี 
จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่
7 ตุลาคม ๒๕๕9 เพื่อหารือรูปแบบ ชื่องาน สถานที่การจัดงาน
เทศกาลข้าวหอมมะลิโลก จังหวัดร้อยเอ็ด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น