.

.

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การเข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติและคณะศึกษาดูงานด้านกระบวนการผลิตและแนวทางการพัฒนาครูที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศภายใต้นโยบาย Thailand 4.0


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร  นำนาผล
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยนักวิจัย เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้เข้าร่วมต้อนรับ ดร.ตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมคณะ เพื่อรับฟังกระบวนการและแนวทางในการผลิต พัฒนาครูที่สอดคล้อง กับนโยบายของรัฐบาล เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 ณ ชั้น 1 อาคารคณะครุศาสตร์ การจัดการต้อนรับในครั้งนี้ นักวิจัยได้นำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและถอดบทเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่นและผู้ประกอบการเกษตรกรอินทรีย์เกี่ยวกับการผลิตและการแปรรูปข้าวหอมมะลิอินทรีย์ และนักศึกษานำเสนอโครงงานการทำโดนัทข้าวหอมมะลิอินทรีย์ พร้อมสาธิตการทำขนมโดนัทจากแป้งที่ทำจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น