.

.

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2563

โครงการการพัฒนางานวิจัยและผลงานตีพิมพ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการการพัฒนางานวิจัยและผลงานตีพิมพ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักวิจัยให้สามารถทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และสามารถขอทุนจากแหล่งทุนได้มากขึ้น เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดให้มีผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติสูงขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน และการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยมากขึ้น โดยมี ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 คน และเข้าร่วมแบบออนไลน์ โดยผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom meeting) จำนวน 60 คน เข้ารับการอบรม และได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งจาก ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยข่อนแก่น และรองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น