.

.

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

โครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น # ชุมชนบ้านผือฮี บ้านกลาง และชุมชนวัดป่าเรไร จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
          กิจกรรมที่ 1 การสังเคราะห์และถอดบทเรียนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการ
                     
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และสถานศึกษา
                     
ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด   
                       สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ลงพื้นที่ดำเนินโครงการ
เครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมที่ 1 การสังเคราะห์และถอดบทเรียนการดำเนินงานด้าน
การบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและสถานศึกษาใน
พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
“ด้านการบริหารจัดการขยะ”เพื่อเป็นการสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สภาพบริบท ปัญหาและอุปสรรค
ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
ในปัจจุบัน
เพื่อกำหนดแนวทางการยกระดับและการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ของชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับพื้นที่ ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2563 ณ บ้านผือฮี หมู่ 2 ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ชุมชนวัดป่าเรไร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  และบ้านกลาง หมู่ 2 ตำบล
ค้อใหญ่ 
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมีเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดงแดง เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ และ ประชาชนเข้าร่วมโครงการ ชุมชนละ 30 คน รวม
จำนวน
ทั้งสิ้น 120 คน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น