.

.

วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562

จัดกิจกรรมถอดชุดความรู้เชิงปฏิบัติการสู่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายและจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ร่วมจัดกิจกรรมถอดชุดความรู้เชิงปฏิบัติการสู่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายและจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2562 ถึง 1 กันยายน พ.ศ.2562 ณ ลานแสดงสินค้าชั้น 1 โรบินสันไลฟ์สไตล์ จังหวัดชัยภูมิ
ดูภาพเพิ่มเติมคลิก


การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 2 อาคาริเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รูปภาพเพิ่มเติมคลิก


วันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562

กิจกรรม : การประชุมเชิงวิชาการและการแสดงผลงานข้าวหอมมะลิอินทรีย์ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ด

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กิจกรรม : การประชุมเชิงวิชาการและการแสดงผลงานข้าวหอมมะลิอินทรีย์ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 22-23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประดับเดือน โรงแรมเพชรรัตต์การเด้น จังหวัดร้อยเอ็ดกลุ่มเป้าหมายได้แก่ กลุ่มเกษตรกรอำเภอสุวรรณภูมิ กลุ่มเกษตรกรอำเภอหนองฮี กลุ่มเกษตรกรอำเภอโพนทราย กลุ่มเกษตรกรอำเภอเกษตรวิสัย กลุ่มเกษตรกรอำเภอปทุมรัตต์ กลุ่มเกษตรกรอำเภอพนมไพร กลุ่มเกษตรกรอำเภอเสลภูมิ จำนวน 500 คน พิธีเปิดโดย นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก


วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562

รับโล่ในงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้คัดเลือกนักวิจัยดีเด่นรุ่นใหม่ และรางวัล Presidential Awards ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อเข้ารับโล่ในงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ “The 3rd Roi Et Rajabhat University National and International Conference on Education and Technology Research (RERU ICET III): Innovative Local Development” ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุม ๖๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้แก่
1. รางวัลนักวิจัยดีเด่น จำนวน 2 รางวัล
  1. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร จันทร์สองดวง คณะศิลปศาสตร์ฯ
 2. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ อาจารย์อนันตศักดิ์ พลแก้วเกษ คณะครุศาสตร์
2. รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น จำนวน 1 รางวัล
    1. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ อาจารย์สันติ ทิพนา คณะครุศาสตร์
3. รางวัล Presidential Awards จำนวน 3 รางวัล
   1. ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย รัตนสุข คณะศิลปศาสตร์ฯ
2. ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาใจ หมื่นไธสง คณะนิติรัฐศาสตร์ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญช่วง ศรีธรราษฎร์ คณะบริหารธุรกิจฯ  คลิกภาพเพิ่มเติม

    

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ” โดย ผศ.ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ ท่านอธิการบดีได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม A ชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วิทยากร ศ.ดร กลงกลด แทนออมทอง ผู้ทรงคุณวุติ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รศ.ดร ประสาท เนืองเฉลิม ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รูปภาพเพิ่มเติม


วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

กิจกรรม : การประกวดการบริหารจัดการขยะในชุมชน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน กิจกรรม : การประกวดการบริหารจัดการขยะในชุมชน วันที่ 5 กรกฏาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประดับเงิน โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด พิธีเปิดโครงการโดย อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และกล่าวชี้แจงรายละเอียดการจัดกิจกรรมการประกวดและแนะนำกรรมการ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดูรูปภาพเพิ่มเติม


วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ศึกษาดูงานด้านการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์และการตลาด

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กิจกรรม : ศึกษาดูงานด้านการแปรรูปสินค้าจากข้าวหอมมะลิอินทรีย์และการตลาด ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ กลุ่มวิสาหกิจผลิตข้าวฮางบ้านสุขสำราญ ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู และศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ดูภาพเพิ่มเติม