.

.

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรกรยุคใหม่และสร้างคุณค่ากับข้าวหอมมะลิในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้

                    เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดย มีนายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวเปิดงาน การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตรกรยุคใหม่และสร้างคุณค่ากับข้าวหอมมะลิในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ (จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร) ด้วยนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการข้าว โดยชุมชน ( G-Rice Thung Kula) จัดโดยสำนักงานพัฒนาเทคโลโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ชมภาพเพิ่มเติม คลิก

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

การสร้างคุณค่าให้กับ Values ให้กับข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์เพิ่มค่าด้วยนวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม เจ พี เอ็มเมอรัลด์ จังหวัดยโสธร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์สุภิมล บุญพอก อาจารย์นิธินาถ อุดมสันต์ และบุคลากรประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมกิจกรรม การสร้างคุณค่าให้กับ Values ให้กับข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์เพิ่มค่าด้วยนวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ( G-Rice Thung Kula) 5 จังหวัด จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร การพัฒนาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จัดโดยสำนักงานพัฒนาเทคโลโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์กรมหาชน) : GISDA และประชุมขับเคลื่อน โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก


โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประดับดาว โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่น โดย อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ วิทยากร นางสาวณัฐอร ลือขุนทด นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด และมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 174 คน จากองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาด องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรวิสัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง ผู้เข้าร่วมจำนวน 174 คน ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก


วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนงานโครงการของส่วนราชการภายใต้แผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม 2562 ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ ได้เข้าร่วม ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนงานโครงการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร อุสาหกรรม การแปรรูป การค้า ภายใต้แผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2562

กิจกรรมการสังเคราะห์และถอดบทเรียนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นเทศบาตำบลเกาะแก้ว

เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ วัดตาลวนาราม ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ และเจ้าหน้าที่ประจำสถาบันวิจัย ได้จัด กิจกรรมการสังเคราะห์และถอดบทเรียนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่น ภายใต้โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม จำนวน 88 คน โดยถอดบทเรียนเกี่ยวกับประเด็นการจัดการขยะในชุมชม ผลการถอดบทเรียนได้ข้อมูลเกี่ยวกับ ประเภทขยะในชุมชน วิธีการแยกขยะของชุมชน และวิธีการกำจัดขยะของชุมชน ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก


กิจกรรมการสังเคราะห์และถอดบทเรียนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าม่วง

เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ เทศบาลตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ และเจ้าหน้าที่ประจำสถาบันวิจัย ได้จัด กิจกรรมการสังเคราะห์และถอดบทเรียนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่น ภายใต้โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม จำนวน 89 คน โดยถอดบทเรียนเกี่ยวกับประเด็นการจัดการขยะในชุมชม ผลการถอดบทเรียนได้ข้อมูลเกี่ยวกับ ประเภทขยะในชุมชน วิธีการแยกขยะของชุมชน และวิธีการกำจัดขยะของชุมชน ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก


วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562

ร่วมกิจกรรม น้ำคือชีวิต : การส่งเสริมวัฒนธรรมบุญกุ้มข้าวใหญ่

             เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมกิจกรรม น้ำคือชีวิต : การส่งเสริมวัฒนธรรมบุญกุ้มข้าวใหญ่ ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตราฐานเกษตรอินทรีย์ ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ข้าว ดอกมะลิ 105 ทุ่งกุลาร้องไห้ บ้านเมืองเตา ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม